در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
راه شریانی درجه یک

راه شریانی درجه یک

معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جابه جایی وسائل نقلیه موتوری برتری داده می شوند. این معابر ارتباط با راه های برون شهری را تامین می نمایند. راه های شریانی درجه یک بر ...

انواع راه |

شاهراه

شاهراه

شاهراه عبارت از راهی است که اختصاصا برای ترافیک وسائط نقلیه موتوری ساخته شده و با ملاک مجاور خود راه پیدا نمی کند. شاهراه دارای خصوصیات زیر است : -  (جز در مناطق خاص و یا در موارد موقتی دارای قسمت های سواره ...

انواع راه |

راه شریانی درجه دو

راه شریانی درجه دو

معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جابه جایی و دسترسی وسائل نقلیه موتوری برتری داده می شود. برای رعایت این برتری حرکت پیادگان از عرض خیابان کنترل می شود. راه های شریانی درجه دو شبکه اصلی راه ...

انواع راه |

راه

راه

کلیه معابری که برای عبور و مرور اختصاص یابد شامل : تمامی سطح خیابان ، جاده ، کوچه را ، راه می گویند.

انواع راه |

راه عمومی

راه عمومی

به راه هایی گفته می شود که برای عبور و مرور عموم استفاده می شود.

انواع راه |

راه محلی

راه محلی

راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن نیازهای وسائل نقلیه و عابران پیاده، با اهمیت یکسان در نظر گرفته می شود و ارتباط بین کوچه ها و خیابان های شریانی فرعی را برقرار می کند.

انواع راه |

آزادراه

آزادراه

آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دوطرف آن به نحوی محصور بوده و در تمام طول آزادراه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله ...

انواع راه |

بزرگراه (راه اصلی چهار خطه)

بزرگراه (راه اصلی چهار خطه)

بزرگراه راهی است که مسیر رفت و برگشت آن از یکدیگر مجزا است و در هر سمت حرکت حداقل دارای دوخط عبور باشد. حریم:  38 متر از آکس به هر طرف ، مجموعا 76 متر

انواع راه |