سخنان معاون برنامه ریزی و اقتصاد راه آهن در نشست سرمایه گذاری ایران و آلمان