پهلو گرفتن بزرگترین کشتی کانتینری با ظرفیت TEU ۲۱۴۱۳