در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • طول خطوط اصلی و فرعی راه آهن ایران

   

   

  طول خطوط اصلی و فرعی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

  شامل خطوط مانوری صنعتی و تجاری

  بر حسب ادارات نواحی راه آهن

   

   

                 
                 
                 
                 

   طول خطوط اصلی وفرعی شامل مانوری صنعتی  وتجاری    

  نواحی

  خطوط اصلی ( کیلومتر )

  خطوط فرعی ( کیلومتر )

  جمع کل خطوط

  خط اصلی

  خط دوم

  جمع

  صنعتی و تجاری

  مانوری

  جمع

  جنوب

  ۳۹۵

  ۳۲

  ۴۲۷

  ۸۱.۵

  ۱۰۰.۳

  ۱۸۱.۸

  ۶۰۸.۸

  لرستان

  ۱۵۶

  ۰

  ۱۵۶

  ۷

  ۲۸.۴

  ۳۵.۴

  ۱۹۱.۴

  اراک

  ۲۸۸

  ۰

  ۲۸۸

  ۶۶.۴

  ۶۲.۶

  ۱۲۹

  ۴۱۷

  تهران

  ۴۷۷

  ۳۱۳

  ۷۹۰

  ۶۱

  ۱۹۱

  ۲۵۲

  ۱۰۴۲

  شمال

  ۴۰۰

  ۰

  ۴۰۰

  ۲۸.۵

  ۴۲

  ۷۰.۵

  ۴۷۰.۵

  قم

  ۲۷۰

  ۱۹

  ۲۸۹

  ۴۹

  ۲۲.۲

  ۷۱.۲

  ۳۶۰.۲

  شمال شرق

  ۵۳۵.۵

  ۵۳۵.۵

  ۱۰۷۱

  ۶۷.۶۲

  ۶۶.۴

  ۱۳۴.۰۲

  ۱۲۰۵.۰۲

  خراسان

  ۴۵۷

  ۲۷۴

  ۷۳۱

  ۶۶.۶۳

  ۱۹۴.۵۶

  ۲۶۱.۱۹

  ۹۹۲.۱۹

  شمال غرب

  ۵۳۴

  ۰

  ۵۳۴

  ۴۲

  ۹۲.۷

  ۱۳۴.۷

  ۶۶۸.۷

  آذربایجان

  ۴۶۸

  ۰

  ۴۶۸

  ۹۱

  ۱۸۳

  ۲۷۴

  ۷۴۲

  اصفهان

  ۵۹۸

  ۲۲

  ۶۲۰

  ۱۱۲.۱۵

  ۲۲۴.۶

  ۳۳۶.۷۵

  ۹۵۶.۷۵

  زاگرس

  ۱۶۷

  ۰

  ۱۶۷

  ۷۷.۶

  ۲۳

  ۱۰۰.۶

  ۲۶۷.۶

  شرق

  ۹۴۷

  ۰

  ۹۴۷

  ۳

  ۱۳۷

  ۱۴۰

  ۱۰۸۷

  جنوب شرق

  ۴۰۷

  ۰

  ۴۰۷

  ۱۱ ۴۴

  ۵۵

  ۴۶۲

  کرمان

  ۴۷۲

  ۰

  ۴۷۲

  ۳۸ ۵۴

  ۹۲

  ۵۶۴

  فارس

  ۴۸۴

  ۰

  ۴۸۴

  ۵.۵۵

  ۷۹.۹

  ۸۵.۴۵

  ۵۶۹.۴۵

  یزد

  ۶۸۹

  ۰

  ۶۸۹

  ۴۸

  ۱۲۷.۱۶

  ۱۷۵.۱۶

  ۸۶۴.۱۶

  هرمزگان

  ۶۲۳

  ۵۹۷

  ۱۲۲۰

  ۱۴۶.۵۷

  ۱۶۲.۸

  ۳۰۹.۳۷

  ۱۵۲۹.۳۷

  جمع

  ۸۳۶۷.۵

  ۱۷۹۲.۵

  ۱۰۱۶۰

  ۱۰۰۲.۵۲

  ۱۸۳۵.۶۲

  ۲۸۳۸

  ۱۲۹۹۸

   

   

   

   
  نظرات کاربران