در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • ﻟﺰوم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ در حوزه دریایی و بندری

  اراﺿﯽ ۲۴۰۰ ﻫﮑﺘﺎری ﻣﺠﺎور ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ، ۴۵۳ هکتاری جزیره نگین بوشهر ، ۴۵۰ هکتاری بندر شهید بهشتی چابهار و اراضی ۶۰۰ هکتاری توسعه ای منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ، ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در این ﻣﻨاطق را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، مدیرکل مناطق ویژه بندری و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی بر ضرورت توسعه مجتمع‌های گردشگری ، تولیدی و تبدیلی تاکید کرد .

  حسین صادقی‌نژاد مدیرکل مناطق ویژه بندری و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی گفت : ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮر در ﻣﺒﺎدﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان (به ویژه بندر شهید رجایی) ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﺎبﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮاﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح است که در سال جاری مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت . ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ، ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و توجه و تمرکز بیش از پیش به موضوع افزایش بهره وری با استفاده از پتاسیل های موجود ، ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم را ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .

  صادقی نژاد اظهار کرد : کشور ایران با وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای و رﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ (وﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان) ، ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺛﺮوت‌های ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیک ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و دریای عمان و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪر ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺸﻮر و دروازه ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ می‌کند . وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑنادر در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮورت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﻟﺰوم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .

   مدیرکل مناطق ویژه بندری و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد : اراﺿﯽ ۲۴۰۰ ﻫﮑﺘﺎری ﻣﺠﺎور ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ، ۴۵۳ هکتاری جزیره نگین بوشهر ، ۴۵۰ هکتاری بندر شهید بهشتی چابهار و اراضی ۶۰۰ هکتاری توسعه ای منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ، ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در این ﻣﻨاطق را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .

  وی با تاکید بر ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮری عنوان کرد : ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از اراﺿﯽ ﻣﺬﮐﻮر در جهت توسعه حمل و نقل چندوجهی با تمرکز بر عملکرد ریلی از طریق بنادر ، گسترش مجتمع های گردشگری و توریستی و همچنین جذب ترانشیپ ، ترانزیت و فعالیت‌های لجستیکی ، ارزش افزوده ، صنایع تولیدی و تبدیلی با رویکرد صادرات مجدد و افزایش ترافیک بندری و دریایی و با ایجاد شهرهای ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ضروری است .
  مطالب مرتبط

  گردشگری دریایی در حوزه بین الملل از فعالیت های سودده

  گردشگری دریایی در حوزه بین الملل از فعالیت های سودده

  از آنجا که کشور قطر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ذخایر گاز جهان است ، منابع مالی بسیار قوی دارد که می تواند در زیرساخت های بندری ایران سرمایه گذاری کند . از طرفی کشور قطر تمایل دارد به بازار آسیای میانه دست پیدا کند از این رو با همکاری ایران ، این مهم دست یافتنی است .

  |

  لزوم قرارگیری سازمان بنادر و دریانوردی در قانون رفع موانع تولید

  لزوم قرارگیری سازمان بنادر و دریانوردی در قانون رفع موانع تولید

  هنوز زمان بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مشخص نیست اما آنچه که حائز اهمیت می باشد این است که هر چه سریعتر این طرح باید در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گیرد .

  |

  نظرات کاربران