در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

توجه ویژه کشورها به احداث راه و راه آهن و توسعه ترانزیت

توجه ویژه کشورها به احداث راه و راه آهن و توسعه ترانزیت

راه اندازی کریدورها نباید به عنوان فرصت برای یک مدل از حمل ونقل و تهدید برای مدلهای دیگر تلقی شود بلکه مکمل یکدیگر باشند و بنابراین هر اندازه بتوان جابجایی بار در زمینه کاهش زمان ، تعرفه و معطلی در نقاط مرزی را تسهیل کرد ، مطلوبیت برای مشتری افزایش می یابد و باید حمل و نقل ...

|

نظرات کاربران